Важно!

Водещи новини

На вниманието на всички родители, учители и ученици!

Има промяна в НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в
следните случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни
дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в
лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование,
като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и
други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от
организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и
след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено
заявление от родителя до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на
директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в
което подробно се описват причините за отсъствието.
(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това
е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или
по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в
училище.
(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието
на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор
или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в
училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали
отсъствията на ученика са по уважителни причини.

Заявленията за извиняване на отсъствията до класния ръководител и директор ще се приемат в канцеларията на училището считано от 30.10.2017 г.

Красимир Стоянов

Директор