Прием 5 клас 2018/2019 учебна година

Без категория

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС в ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас за
учебната 2018/2019 година

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния
етап на основно образование през учебната 2017/2018 година, явили са се на Националното
външно оценяване в IV клас и са участвали в математическите състезания: „Питагор“ и
„Откриване на млади таланти“ за ученици от четвърти клас, включени в календара на МОН.
За учебната 2018/2019 година учениците ще се класират въз основа на:

1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 14.05.2018 г. –
провежда се в училищата, където учат учениците през 2017/2018 учебна година;
2. Успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове
от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в
точки;
3. Резултата от математическото състезание „Питагор“ – 28.04.2018 г. – място на
провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;
4. Резултата от математическото състезание „Откриване на млади таланти“ – 09.06.2018
г. – място на провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;
Състезанията „Питагор“ и „Откриване на млади таланти“ ще се проведат в сградата
на ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, безплатно и при условия за анонимност.

В срок до 15 януари 2018 година Педагогическият съвет ще определи методиката за
извършване на класирането, чрез която ще бъдат конкретизирани тежестите на резултатите
от състезанията.

Начинът на класиране ще бъде оповестен в РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В
V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, който ще бъде публикуван в сайта на
ППМГ след утвърждаване от Началника на РУО-Бургас.

КРАСИМИР СТОЯНОВ
ДИРЕКТОР
на ППМГ „Акад. Н. Обрешков “ – Бургас