ОБЯВА

Съобщения

На основание чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 104, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 ОБЯВЯВАМ

  свободни места за ученици за уч. 2018/2019 г., както следва:

 

  • 3 места в – профил „Природоматематически“ (математика) в Х клас;
  • 1 място в профил „Математически“ в ІХ клас

 Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 05.07.2018 г. до 09.07.2018 г. от 9,00 ч. до 15,00 ч.:

  1. Заявление от родител до директора на училището.
  2. Копие от ученическата книжка, удостоверяващо завършен VІІІ и ІХ клас за уч. 2017/2018 г.

При наличие на повече кандидати за обявените свободни места, учениците ще се класират в низходящ ред по общия успех от завършения VІІІ и ІХ клас.

Класиране на кандидатите на 10.07.2018 г.

  

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”

гр.Бургас