КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VІІ КЛАС

Без категория

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

(за учениците, завършващи VІІ клас в ППМГ – Бургас през 2019/2020 учебна година)

 1. УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В ОБЛАСТ БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА

Подробна информация можете да намерите в сайта на РУО – Бургас, следвайки последователно рубриките:

              – Прием на ученици (активира се от хоризонталния ред „новини, структура, регистри, …“)

              – Прием в VІIІ клас (активира се от падащото меню на „Прием на ученици“)

              – Заповеди за учебната 2020/2021 година

              – Заповед № РД-06-146/01.04.2020 г. за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас в област Бургас за учебната 2020/2021 г.

*приложение 1 към заповедта (тук ще намерите подробна информация за утвърдените за 2020/2021 уч.г. паралелки, необходимите за всяка от тях приемни изпити и начина на образуване на състезателния бал)

*приложение 2 към заповедта

В ППМГ „Акад. Никола Обрешков“-Бургас:

 • Профил „Математически“ – 4 паралелки по 26 ученици – 104 ученици;
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка – 26 ученици;
 • Профил „Природни науки“ – 1 паралелка – 26 ученици.

  2. ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за прием в VІІІ клас са:
 • НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – задължителен за всички ученици

Дата на провеждане –  15.06.2020 г.

Място на провеждане – ППМГ

Начален час – 9.00 часа

 • НВО ПО МАТЕМАТИКА – задължителен за всички ученици

Дата на провеждане –  17.06.2020 г.

Място на провеждане – ППМГ

Начален час – 9.00 часа

 • ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ – необходими само за някои конкретни паралелки
  По ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 22.06.2020 г.
  По МУЗИКА – 23.06.2020 г.
  По СПОРТ – 24.06-25.06.2020 г.

    Място на провеждане – ще бъде написано в служебната бележка

ВАЖНО!!!  САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако ученикът ще се явява на изпит за проверка на способностите, подава заявление (по образец) в ППМГ, в срок от 27.05. до 29.05.2020 г.
3. ГРАФИК за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. !!! Такива заявления се подават САМО И ЕДИНСТВЕНО, ако ученикът ще се явява на изпит за проверка на способностите.Тези изпити са необходими само за някои конкретни паралелки! 27.05 – 29.05.2020 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 08.06.2020 г. вкл.
3 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по: Български език и литература Математика Чужд език (по желание на ученика) 15.06.2020 г., 09:00 часа 17.06.2020 г., 09:00 часа –
4 Провеждане на изпити за проверка на способностите по: Изобразително изкуство Музика Спорт 22.06.2020 г. 23.06.2020 г. 24 – 25.06.2020 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл.
6 Обявяване на резултатите от НВО до 29.06.2020 г.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02.07.2020 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 03.07 – 07.07.2020 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2020 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2020 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 27.07.2020 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2020 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 03.08.2020 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА ВСИЧКИ ПРОФИЛИ В ППМГ – Бургас се образува като сбор от:

 1. Точките, получени на теста по български език и литература;
 2. Утроения брой точки от теста по математика;
 3. Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 4. Оценката по математика ЗП от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Оценката от свидетелството за основно образование се превръща в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, т.е.:

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага  превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:

1.    отличен 6 се приравнява на 50 точки;

2.    много добър 5 се приравнява на 39 точки;

3.    добър 4 се приравнява на 26 точки;

4.    среден 3 се приравнява на 15 точки.

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВОТО  И  УЧИТЕЛСКИЯТ  КОЛЕКТИВ 

НА  ППМГ “АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – БУРГАС  ПОЖЕЛАВАТ  НА  КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ УСПЕХ  НА  ПРЕДСТОЯЩИТЕ  ИМ  ИЗПИТИ.