Превенция на агресията

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

      Уважаеми ученици,

       Всяка учебна година темата за насилието и тормоза е широко дискутирана в училище и са предприемани множество действия, с цел превенция и недопускане на това явление. По тази причина ежегодно се провежда и анкетно проучване за тормоза сред учениците.

       Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според Вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното Ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Благодарим Ви за участието!

 

 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

1.АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

3.ДОБРИ ПРАКТИКИ

4.НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТ