ПРОЕКТИ

Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите: https://educationwithscience.online/projects/климатична-кутия/

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
https://oud.mon.bg/

  1. проект „Discover the Unknown in Mathematics“  с номер на договора № 2017-1-FI01-KA219-034700_5 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
  2. http://e-burgas.com/post/ppmg-burgas-uspeshno-zavarshi-proekt-razkrivasht-prakticheskata-stoynost-na-matematikata-1482
  • проект „Let`s Talk about Science” с номер на договора № 2018-1-PL01-KA229-050523_3 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
  • проект „На предни позиции: Презареждане на учители“ с номер на договора и № 2019-1-BG01-KA101-062082 по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование “
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“  Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Без час“