СВОБОДНО МЯСТО

Прием

На основание чл. 40й, ал. 3 от Наредба № 10 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ

едно свободно място за ученик в ХI клас за учебната 2022/2023 година в паралелка с профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ“

Документи се подават по електронен път на e-mail:[email protected]  до 23.09.2022 г. (вкл.)

Необходими документи:

  1. Заявление от родител до директора на училището.
  2. Копие на Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно
    образование, съгласно изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗПУО

Класирането на кандидатите ще се извърши след полагане на изпит по математика върху учебното съдържание от общообразователната подготовка за X клас.

Допълнително ще бъде уточнен ден и час на провеждане на изпита.