Свободно място за ученик в VII клас

Без категория

На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал.1 т.2,9 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.103, чл.104 ал.2, във връзка с чл. 40 й, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ

свободно място за ученик в VII клас

Документи се подават по електронен път на e-mail: [email protected] до 18.09.2023 г. включително.

Необходими документи:

  1. Заявление от родител до директора на училището съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.
  2. Удостоверение за завършен начален етап
  3. Документ, издаден от училището, в което ученикът се обучава, съдържащ оценките по български език и литература и по математика за VI клас

Милена Андонова

Директор