Покана към ученици от VIII-IX клас през учебната 2023/24 г. за участие в проект по програма Еразъм+

Erasmus+, Съобщения

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с изпълнение на проект с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA120-SCH-000191645 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”, екипът за работа по проекта отправя покана към ученици от VIII-IX клас през учебната 2023/24 г. в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас да се присъединят към работата по този проект.

Комплектът с документи включва:

– Заявление за участие /по образец/;

– CV;

– Мотивационно писмо на английски език с аргументация защо искам да участвам в проекта и с кои свои качества и умения мога да допринеса за успешното реализиране на проекта;

– Декларация за съгласие от родител за участие в мобилност по проекта /по образец/;

– Приложения: копия от грамоти, сертификати, награди, снимки и други, които да подкрепят Вашата кандидатура.

Подборът на кандидатите ще се осъществи на два етапа. Първи етап – подбор по документи. Втори етап – всички кандидати, които отговарят на изискванията ще бъдат поканени на интервю, след което комисия ще определи кои ученици ще се включат в проекта според резултатите в оценъчната карта.

Класирането на учениците ще се извършва по низходящ ред до запълване на определената бройка (10 ученици – 5 момичета и 5 момчета) като се предвидят и резерви.

Критерии за участие са:

  1. Отличен успех за уч. 2023/2024 г.
  2. Липса на наказания през учебната година.
  3. Владеене на английски език на ниво минимум В1.
  4. Принос за доброто име и авторитета на училището (призови места в състезания и олимпиади, доброволческа дейност, участие в училищни събития и др.).
  5. Мотивационно писмо на английски език
  6. Мотивация и готовност за участие в подготовката, мобилността и дейностите по разпространение на добри практики и резултати.
  7. Готовност да посрещнат и настанят чуждестранни ученици в дома си и да съдействат в дейности свързани с посещението им в ППМГ „Академик Никола Обрешков“ през м. октомври 2024г.
  8. Възможност за пътуване и отсъствие от България.
  9. Проведено интервю на английски език с комисията за подбор.
  10. Подадена декларация от родители за съгласие за участие в дейностите по проекта, както и за готовност да приемат чуждестранен ученик в дома си за периода на мобилността в ППМГ „Академик Никола Обрешков“: 29.09-04.10. 2024г.

Краен срок за подаване на документи: 10.07.2024 г.

Документите се изпращат на [email protected] (тези, които изискват подпис – сканирани) или се входират в канцеларията на гимназията.

За допълнителни въпроси относно кандидатстването, можете да отправяте своите запитвания към г-жа Eница Кърпичева.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”