Свободно място за ученик

Водещи новини

КЛАСИРАНЕ

О Б Я В А

На основание чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 104, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ

Свободно място за ученик за уч. 2019/2020 г., както следва:

1 място в VІІІ клас– профил „Природни науки“.

Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 02.12.2019 г. до 05.12.2019 г. от 12,00 ч. до 17,00 ч.:

1. Заявление от родител до директора на училището.

2. Копие от ученическата книжка, удостоверяващо, че ученикът се обучава в VІІІ клас през уч. 2019/2020 г.

3. Копие от служебна бележка с оценките от положените изпити за прием след завършен VІІ клас.

Класирането на кандидатите ще се извърши по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”

гр.Бургас