ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“-БУРГАС

Водещи новини

З А П О В Е Д  

 752/16.03.2020 г.

            На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО и Заповед № 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

  1. Да бъдат изпълнени предписанията на Министъра на здравеопазването в Заповед № 01-124/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“  за периода 16.03.2020 г – 29.03.2020 г. включително.
  2. Да бъде въведено обучение в електронна среда за учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ , считано от 16.03.2020 г. Задължавам всички ученици в дневна форма на обучение да изпълняват в срок възложените им от преподавателите задачи, тестове, упражнения и други. За целта да следят и проверяват редовно електронните си пощи и създадените групи на класовете в социалните мрежи, където ще се публикува информацията за дистанционното им обучение. Да поддържат връзка при необходимост с класния ръководител и преподавателите по предмети.
  3.  Преподавателите  да изпълнят следните задължения:
  4. Да  извършват обучение на учениците, на които преподават като сами изберат образователните платформи или  други форми и начини за обучение в електронна среда, с които ще работят  в рамките на определеното работно време, а именно : от 9:00 часа до 14:00 часа на всеки работен ден от седмицата за определения период.
  5. Да попълват електронния дневник и отчетната форма за извършеното обучение в електронна среда ежедневно.
  6. Класните ръководители да поддържат регулярна  връзка с родителите на учениците чрез електронния дневник или  по телефон, SMS и др .
  7. Работещите в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ , които не могат да изпълняват задълженията си дистанционно, да предприемат действия за уреждане на трудово-правните си отношения с работодателя по КТ/ КТД.

4. Учебните занятия да бъдат възобновени на 30.03.2020 г./понеделник/.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам  лично.

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“  – Бургас