ДЗИ

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Моля запознайте се с инструктажите за предстоящите държавни зрелостни изпити 2023 г.

Дати за явяване на ДЗИ сессия май-юни 2022/2023 учебна година други важни срокове:

Подаване на заявленията на зрелостниците до директора за допускане до ДЗИ, регистрация във входящия дневник с копие на личната карта, регистриране на заявленията в софтуерния продукт; изготвяне на справка до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ; издаване на служебни бележки

от 06.02.2023 до 21.02.2023

Подаване на заявленията до началника на РУО Бургас на желаещите зрелостници за допускане до трети ДЗИ – по желание по предмет, не включен в учебния им план (за валидиране на компетентности)

от 06.02.2023  до 21.02.2023

Провеждане на ДЗИ:

БЕЛ

Втори ДЗИ

ДЗИ по желание на ученика и валидиране

 

19.05.2023

23.05.2023

26.05.2023 – 31.05.2023

Обявяване на резултатите от ДЗИ;

09.06.2023

Запознаване на зрелостниците с резултатите от ДЗИ

12.06.2023

Получаване на протоколите с резултатите от ДЗИ

09.06.2023

Определяне на комисия за запознаване с писмените работи от ДЗИ;

09.06.2023 – 12.06.2023

Нормативна уредба относно ДЗИ:

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката;

Наредба № 11 /01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – условия и ред за организиране на ДЗИ;

ЗПУО и Наредба №11/01.09.2016 – ДЗИ и валидиране

Възможни за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ са следните предмети: БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП); Математика (ООП); Математика (ПП); История и цивилизации (ПП); География и икономика (ПП); Философия (ПП); Биология и здравно образование (ПП); Химия и опазване на околната среда (ПП); Физика и астрономия (ПП);Информационни технологии (ПП); Информатика (ПП); Предприемачество (ПП); Музика (ПП); Изобразително изкуство (ПП);Английски език (ПП –В1.1); Английски език (ПП –В1); Английски език (ПП –В2); Английски език (ООП –А2); Английски език (ООП –В1.1); Английски език (ООП –В1); Английски език (ООП –В2.1); Немски език (ПП –В1.1); Немски език (ПП –В1); Немски език (ПП –В2); Немски език (ООП –А2); Немски език (ООП –В1.1); Немски език (ООП –В1); Немски език (ООП –В2.1)Френски език (ПП –В1.1); Френски език (ПП –В1); Френски език (ПП –В2); Френски език (ООП –А2); Френски език (ООП –В1.1); Френски език (ООП –В1); Френски език (ООП –В2.1)Испански език (ПП –В1.1); Испански език (ПП –В1); Испански език (ПП –В2); Испански език (ООП –А2); Испански език(ООП –В1.1); Испански език (ООП –В1); Испански език (ООП –В2.1)Италиански език (ПП –В1.1); Италиански език (ПП –В1); Италиански език (ПП –В2); Италиански език (ООП –А2); Италиански език(ООП –В1.1); Италиански език (ООП –В1); Италиански език (ООП –В2.1)Руски език (ПП –В1.1); Руски език (ПП –В1); Руски език (ПП –В2); Руски език (ООП –А2); Руски език(ООП –В1.1); Руски език (ООП –В1); Руски език (ООП –В2.1)

Одобрен образец на заявление за допускане до изпит за валидиране на компетентности по член 167 ал.1 т.2

Заявление за допускане до изпит за валидиране

Тарифа за таксите и начин на плащане

Изпитите за промяна на оценка

Срокове за приключване на учебната година и полагане на изпити за промяна на оценка по учебен предмет – съгласно изискванията на Наредба № 11/01.09.2016 г

Подаване на заявления за промяна на оценката по предмет от желаещите зрелостници;

 до 26.04.2023

събират се от класните ръководители и се входират в канцеларията

Приключване на оценяването за учебната година за зрелостниците;

12.05.2023

учители по предмети, класни ръководители

Полагане на изпити за промяна на оценка по учебен предмет съгласно изискванията на Наредба № 11/2016 г.

приключване до 13.00 часа на 17.05.2023

учители по предмети, комисии

Инструктаж за зрелостник

Публикувана информация в сайта на МОН:

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Изпитни материали за ДЗИ – 2022 г.