ДЗИ

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Моля запознайте се с инструктажите за предстоящите държавни зрелостни изпити 2024 г.

2. инструктаж зрелостник ДЗИ 2024

3. инструктаж квестор ДЗИ 2024

Дати за явяване на ДЗИ сессия май-юни 2023/2024 учебна година други важни срокове:

Подаване на заявленията на зрелостниците до директора за допускане до ДЗИ, регистрация във входящия дневник с копие на личната карта, регистриране на заявленията в софтуерния продукт; изготвяне на справка до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ; издаване на служебни бележки

от 06.02.2024 до 21.02.2024

Подаване на заявленията до началника на РУО Бургас на желаещите зрелостници за допускане до трети ДЗИ – по желание по предмет, не включен в учебния им план (за валидиране на компетентности)

от 06.02.2024  до 21.02.2024

Провеждане на ДЗИ:

БЕЛ

Втори ДЗИ

ДЗИ по желание на ученика и валидиране

 

17.05.2024

20.05.2024

22.05.2023 – 31.05.2023

Обявяване на резултатите от ДЗИ;

до 07.06.2024

Запознаване на зрелостниците с резултатите от ДЗИ

10 – 12.06.2024

Получаване на протоколите с резултатите от ДЗИ

до 07.06.2024

Определяне на комисия за запознаване с писмените работи от ДЗИ;

07.06.2024 – 10.06.2024

Нормативна уредба относно ДЗИ:

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

Наредба № 11 /01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – условия и ред за организиране на ДЗИ;

ЗПУО и Наредба №11/01.09.2016 – ДЗИ и валидиране

Възможни за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ са следните предмети: БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП); Математика (ООП); Математика (ПП); История и цивилизации (ПП); География и икономика (ПП); Философия (ПП); Биология и здравно образование (ПП); Химия и опазване на околната среда (ПП); Физика и астрономия (ПП);Информационни технологии (ПП); Информатика (ПП); Предприемачество (ПП); Музика (ПП); Изобразително изкуство (ПП);Английски език (ПП –В1.1); Английски език (ПП –В1); Английски език (ПП –В2); Английски език (ООП –А2); Английски език (ООП –В1.1); Английски език (ООП –В1); Английски език (ООП –В2.1); Немски език (ПП –В1.1); Немски език (ПП –В1); Немски език (ПП –В2); Немски език (ООП –А2); Немски език (ООП –В1.1); Немски език (ООП –В1); Немски език (ООП –В2.1)Френски език (ПП –В1.1); Френски език (ПП –В1); Френски език (ПП –В2); Френски език (ООП –А2); Френски език (ООП –В1.1); Френски език (ООП –В1); Френски език (ООП –В2.1)Испански език (ПП –В1.1); Испански език (ПП –В1); Испански език (ПП –В2); Испански език (ООП –А2); Испански език(ООП –В1.1); Испански език (ООП –В1); Испански език (ООП –В2.1)Италиански език (ПП –В1.1); Италиански език (ПП –В1); Италиански език (ПП –В2); Италиански език (ООП –А2); Италиански език(ООП –В1.1); Италиански език (ООП –В1); Италиански език (ООП –В2.1)Руски език (ПП –В1.1); Руски език (ПП –В1); Руски език (ПП –В2); Руски език (ООП –А2); Руски език(ООП –В1.1); Руски език (ООП –В1); Руски език (ООП –В2.1)

Заявление за допускане до валидиране 2024

Тарифа за таксите и начин на плащане

Изпитите за промяна на оценка

Срокове за приключване на учебната година и полагане на изпити за промяна на оценка по учебен предмет – съгласно изискванията на Наредба № 11/01.09.2016 г

Подаване на заявления за промяна на оценката по предмет от желаещите зрелостници;

 до 12.04.2024

събират се от класните ръководители и се входират в канцеларията

Приключване на оценяването за учебната година за зрелостниците;

9.05.2024

учители по предмети, класни ръководители

Полагане на изпити за промяна на оценка по учебен предмет съгласно изискванията на Наредба № 11/2016 г.

 15.05.2024

учители по предмети, комисии

Публикувана информация в сайта на МОН:

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ