Свободни работни места

За учебната 2023/2024 година:

ОБЯВА за свободни работни места

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас обявява по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, следните свободни щатни места, считано от 6.07.2023 г. назначаване в периода 28.08-14.09.2023 година.

едно свободно щатно работно място, за учител по История и цивилизации,  на пълен норматив

едно свободно щатно работно място, за учител по Физическо възпитание и спорт, на пълен норматив

 І. Изисквания към кандидатите за заемане на учителска длъжност:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е придобило висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност, съгласно изискванията на Приложение № 1, т. 5.4 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 3. не е лишено от право да упражнява професията;
 4. не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 5. отговаря на професионалния профил съгласно приложение №2 към чл.42 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 6. Допълнително предимство за кандидата е владеене на английски език и дигитална компетентност и готовност за подготовка на STREAM уроци и участие в проектни дейности.

 

 1. II. Описание на длъжностите:

Длъжността „учител“, „старши учител“ и „психолог“ включва функциите съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора на училището.
 2. Автобиография по стандарт на ЕС.
 3. Копие от диплома за висше образование.
 4. Копие от други документи, удостоверяващи придобита квалификация.
 5. Копие на трудова /служебна/ и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов, служебен или осигурителен стаж;
 6. Други документи по преценка на кандидата: удостоверение за присъдена ПКС, препоръки, сертификати, грамоти и др.

           ІV. Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемат в Канцеларията на гимназията или на имейл:

[email protected] от 6.07.2022 г. до 13:00 часа на 11.07.2023 г.

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване на 12.07.2023. Часът за всяка една от позициите ще бъде съобщаван при поканата за събеседване.

На 12.07.2023 г. от 13.30 до 15 часа в Дирекцията на училището ще се проведат интервюта с допуснатите до събеседване кандидати за обявените свободни места.

След събеседването ще бъдат поканени избраните кандидати за сключване на договори с назначаване в периода 28.08.-14.09.2023 г.

  

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас обявява по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, следните свободни щатни места, считано от 4.07.2023 г. назначаване в периода 28.08-14.09.2023 година.

две свободни щатни работни места, за учителска длъжност (учител или старши учител) по Български език и литература на пълен норматив

едно свободно щатно работно място, за учител по Математика,  на пълен норматив

едно свободно щатно работно място, за учител по Философия и Гражданско образование, нормативът ще се допълва с часове по друг предмет

едно свободно щатно работно място, за учител по Музика,  на пълен норматив

едно свободно щатно работно място, за Психолог,  на пълен щат

 І. Изисквания към кандидатите за заемане на учителска длъжност:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е придобило висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност, съгласно изискванията на Приложение № 1, т. 5.4 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 3. не е лишено от право да упражнява професията;
 4. не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 5. отговаря на професионалния профил съгласно приложение №2 към чл.42 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 6. Допълнително предимство за кандидата е владеене на английски език и дигитална компетентност и готовност за подготовка на STREAM уроци и участие в проектни дейности.
 7. Допълнително изискване за учител по Философия и Гражданско образование да може да води часове по друг предмет.

ІІ. Изисквания към кандидата за заемане на длъжност ПСИХОЛОГ:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е придобило висше образование по специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология или специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-квалификационна не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. не е лишено от право да упражнява професията;
 3. не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 4. отговаря на професионалния профил съгласно приложение №7 към чл.42 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 5. Допълнително предимство за кандидата е опит и умения в организиране на училищни събития; развиване на извънкласна клубна дейност; разработване и реализиране/управление на иновативни образователни/културни проекти;

ІІІ. Изисквания към кандидата за заемане на длъжност ХИГИЕНИСТ:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е придобило минимум основно образование
 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 3. не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

IV. Описание на длъжностите:

Длъжността „учител“, „старши учител“ и „психолог“ включва функциите съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора на училището.
 2. Автобиография по стандарт на ЕС.
 3. Копие от диплома за висше образование.
 4. Копие от други документи, удостоверяващи придобита квалификация.
 5. Копие на трудова /служебна/ и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов, служебен или осигурителен стаж;
 6. Други документи по преценка на кандидата: удостоверение за присъдена ПКС, препоръки, сертификати, грамоти и др.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документи се приемат в Канцеларията на гимназията или на имейл:

[email protected] от 4.07.2022 г. до 13:00 часа на 07.07.2023 г.

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване на 7.07.2023. Часът за всяка една от позициите ще бъде съобщаван при поканата за събеседване.

На 07.07.2023 г. от 13.30 до 15 часа в Дирекцията на училището ще се проведат интервюта с допуснатите до събеседване кандидати за обявените свободни места.

След събеседването ще бъдат поканени избраните кандидати за сключване на договори с назначаване в периода 28.08.-14.09.2023 г.