Прием – V клас

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС в ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас

за учебната 2023/2024 година

С решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, описано в Протокол № 11 от 9.09.2022 г., право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование през учебната 2022/2023 година, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните състезания: „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“ и „Математика за всеки“ за ученици от четвърти клас, включени в календара на МОН.

За учебната 2023/2024 година учениците ще се класират въз основа на:

  • Резултата от Националното външно оценяване по математика;
  • Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  • Резултата от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 25.03.2023;
  • Резултата от математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за  всеки“ – 13.05.2023.

Съгласно Чл. 75. ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанията, както и критериите, по които се подреждат ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием както следва:

  1. броят на точките, получени на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас се умножава с коефициент 3,4.
  2. броят на точките, получени на математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ се умножава с коефициент 4.

Пример за резултатите на ученик при най-добро представяне:

Име на състезанието

Максимален брой точки по

регламент

Коефициент

Брой точки, участващи в състезателния бал

1

Национално външно оценяване по математика

100

1

100

2

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

50

3,4

170

3

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

45

4

180

4

Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план.

50

1

50

Максимален брой точки в състезателния бал

500

Максималният сбор от четирите компонента е 500 точки.

  1. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.
  1. Ако след класирането по т.1 все още се надхвърля утвърденият държавен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от Модул-2 на състезанието „Математика за всеки“.
  2. Ако след класирането по т. 2 все още се надхвърля утвърденият държавен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от Националното външно оценяване по математика.
  3. Ако след класирането по т. 3 все още се надхвърля утвърденият държавен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план.

 


 

 

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас и състезанието „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, безплатно и при условия за анонимност.

Предстои обновяване на информацията.

Начинът на класиране е оповестен в РЕГЛАМЕНТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, който e публикуван по-долу в тази страница.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА
в V клас за учебната 2022/2023 година

3. ПРОМЯНА В РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас за учебната 2022/2023