Прием – V клас

Уважаеми родители,

съгласно РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023 – 2024 година, което ще се проведе на 30.03.2024 г. от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ

Разпределение по стаи_30.03.2024

ИНСТРУКТАЖ

Инструктаж_30.03.2024

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 10 работни дни преди състезателния ден подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец).

 

СЪОБЩЕНИЕ

за прием на ученици в V клас в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас

за учебната 2024/2025 година

По решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, описано в Протокол № РД-05-12/08.09.2023 г., право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование през учебната 2023/2024 година, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните състезания: „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“ за ученици от четвърти клас, включени в календара на МОН.

За учебната 2024/2025 година учениците ще се класират въз основа на:

 1. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 28.05.2024г. – провежда се в училищата, където учат учениците през 2023/2024 учебна година;
 2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план.
 3. Резултата от Пролетните математически състезания – 30.03.2024г. – място на провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;
 4. Резултата от математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024г. – място на провеждане ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Пролетните математически състезания и състезанието „Математика за всеки“ ще се проведат в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, безплатно и при условия за анонимност.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас за учебната 2024/2025 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и  Раздел V. Държавен план-прием в V клас от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. Броят на паралелките и броят на учениците в тях се определя със Заповед на Началника на РУО-Бургас до 31.03.2024 г. на основание чл.52, ал.2, т.2 от Наредба № 10/01.09.2017 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 3. Методиката е приета на заседание на Педагогическия съвет на 11.01.2024 година, изменена по указание на МОН на заседание на Педагогическия съвет на 9.02.2024 година.

Чл. 4. Дейностите по приема на ученици в V клас се организират от началника на регионалното управление на образованието..

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас има всеки ученик, който:

 1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
 2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
 3. се е явил на двете състезания по чл. 6 алинея 1.

Чл. 6. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

 1. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 03.2024 г.;
 2. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024г.

            (2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Протокол № 1/08.09.2023 г. и ще се провеждат в сградата на гимназията.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 7. (1)   Балът за класиране се образува от сбора на следните компоненти по определена от Педагогическия съвет методиката за извършване на класирането:

1.броя на точките, получени на Националното външно оценяване по математика – 28.05.2024 г.;

2.броя на точките (приравнени на платформата към 100), получени на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г., умножен с коефициент 3.

3.броя на точките (приравнени на платформата към 100), получени на математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г., умножен с коефициент 4.

4.средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

            (2)   Оценката от ал.1, т.4 се превръща в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 8.  (1) За участие в класирането в държавния план-прием в V клас учениците подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

 1. заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец (приложение № 3) с подредени желания;
 2. служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училищата на чужди държави по чл. 73, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2017 г. за организацията на дейностите в училищното образование;
 3. копия на документите за резултатите от състезанията – само за ученици от друга област.

(2) Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област.

(3) Заявлението и документите по ал. 1 се подават:

 1. по електронен път чрез електронна платформа;
 2. в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 длъжностни лица, определени от началника на РУО, въвеждат данните от заявлението и документите в електронната платформа и разпечатват заявлението за подписване от родителите.

(5) В заявлението учениците подреждат по желание училищата по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО за съответната област.

(6) За едно желание се смята кандидатстването за всяко заявено училище.

Чл.9.   (1) Класирането се извършва централизирано на областно ниво в два етапа от комисията по чл. 73а, ал. 4, т. 1.

(2) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

(3) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

(4) За свободни се смятат местата на:

 1. които няма класирани ученици;
 2. класирани, но незаписани в срок ученици;
 3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Чл.10.   В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.

Чл. 11. Ако след класирането по чл. 10 все още се надхвърля утвърденият държавен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от Модул-2 на състезанието „Математика за всеки“.

Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от Националното външно оценяване по математика.

Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план- прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план.

Чл. 14. За записване в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас приетите ученици подават заявление до директора на училището, оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.

Чл. 15. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:

 • Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.
 • Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.

Чл. 16. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Приемът се извършва до 15 юли 2024 г.