Прием – 5 клас

ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

за V клас за учебната 2019/2020 година

 • НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 • Заявление – по образец.
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 • Копие на служебна бележка с резултатите от състезанията „Питагор“ и „Откриване на млади таланти“, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 година. !!! Тази служебна бележка се представя само, ако ученикът не се е явил на посочените състезания в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас!
 • Допълнителни документи, които се представят само за учениците, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (и са само за сверяване от член на комисията, който приема документите):
 • Акт за раждане за ученик, ползващи права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
 • Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.
 • ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
 • срок за подаване на документи – 5, 6 и 7 юни 2019 г. (включително)
 • място за записване – в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
 • работно време – от 9:00 часа до 17:30 часа

Г Р А Ф И К 

за дейностите по приема на ученици

в V клас за учебната 2019/ 2020 година

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС в ППМГ„Акад. Никола Обрешков“ – Бургас за учебната 2019/2020 година

СЪОБЩЕНИЕ – 2018


Заповед за прием в V клас в  ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ за учебната 2018/ 2019 г.

V_клас_2018


Г Р А Ф И К

за дейностите по приема на ученици

в V клас за учебната 2018/2019 година

Дейности Срок / Място на провеждане
1. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“.

09.06.2018 г.

в ППМГ-Бургас – 9:00 часа

2. Обявяване на резултатите от МС „Откриване на млади таланти“.

19.06.2018 г.

в сайта на ППМГ-Бургас

3. Запознаване на състезателите и родителите (настойниците) им с писмената работа от МС „Откриване на млади таланти“. 20.06. – 22.06.2018 г.
от 13:30 до 18:00 часа
 
4. Подаване на документи за І класиране.
Необходими документи:
1- Заявление за участие в приема в V клас ППМГ-Бургас
2. Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
3. Копие на служебна бележка с резултатите от състезанията „Питагор“ и „Откриване на млади таланти“.
!!! Тази служебна бележка се представя само, ако ученикът не се е явил на посочените състезания в ППМГ-Бургас!
20. и 21.06.2018 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 9:00 часа до 17:30 часа
5. Обявяване на списък с приетите ученици на І класиране. 25.06.2018 г.
в сайта на ППМГ-Бургас
(след 16:00 часа)
6. Записване на новоприетите на І класиране ученици.
Необходими документи:
1-заявление_за_записване_в_5клас_2018-2019
2. Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
3_Декларация_за доброволно_представяне_на_лични_данни_за_2018-2019
4-Заявление-спортни дейности – 5 клас
26.06. – 27.06.2018 г.
в библиотеката на ППМГ-Бургас
от 8:30 часа до 17:30 часа
7. Обявяване на незаетите места след записването от І класиране.
Обявяване на ІІ класиране – при наличност на незаети след I класиране места, родителите на „резервите“ по списъка с класацията, ще бъдат лично потърсени от член на ръководството на ППМГ – Бургас.
28.06.2018 г.
в сайта на ППМГ-Бургас до 12:00 часа
8. Записване на учениците след ІІ класиране. 29.06.2018 г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Вашият коментар