Проект „Твоят час“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

21

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Твоят час“

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Специфични цели на проекта са:

Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.   

Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Списък училища

Представяне на проекта

Стартиране на проекта – указания и анкетна карта (писмо с изх. N 9105-265/31.08.2016 г. на Диян Стаматов – Заместник-министър на образованиeто и науката)

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

Заявления с декларация за информирано съгласие – писмо на МОН  9105-323/14.10.2016 г.

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка

Оформление на документооборота по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

 

Извънкласна дейност Тип занимание Ръководител
Атрактивна математика Занимание по интереси Динко Раднев
Дебати Занимание по интереси Дарина Илиева
Вокална школа Занимание по интереси Станислава Недева
Изобразително изкуство – първа група Занимание по интереси Дончо Коев
Изобразително изкуство – втора група Занимание по интереси Дончо Коев
Изобразително изкуство Занимание по интереси Данаил Николов
Клуб по спортен бридж Занимание по интереси Алексина Кичева
Мажоретен състав Занимание по интереси Катя Черникова
Математика Занимание за преодоляване на обучителни затруднения Славка Томова
Програмиране със С++ Занимание по интереси Весела Вангелова
Руски език Занимание за преодоляване на обучителни затруднения Ренета Жечева
Чужди езици – руски език Занимание по интереси Ренета Жечева
Руски език – втора група Занимание по интереси Ренета Жечева
Спортен бридж Занимание по интереси Алексина Кичева
Техника и технологии Занимание по интереси Стоян Праматаров
Уеб дизайн, дигитални умения Занимание по интереси Весела Вангелова
Уеб-дизайн и програмиране – първа група Занимание по интереси Ирина Кънчева
Уеб-дизайн и програмиране – втора група Занимание по интереси Ирина Кънчева

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ

за идентифициране на извънкласните дейности във ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – град Бургас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, за учебната 2016/2017 година.

Механизъм_Твоят_час