Превенция на агресията

АНКЕТА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 2019/2020 уч. година

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

      Уважаеми ученици,

       Всяка учебна година темата за насилието и тормоза е широко дискутирана в училище и са предприемани множество действия, с цел превенция и недопускане на това явление. По тази причина ежегодно се провежда и анкетно проучване за тормоза сред учениците.

       Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според Вас отговор. Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното Ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

Благодарим Ви за участието!

Заповед ТОРМОЗ

Методически насоки ТОРМОЗ

Алгоритъм ТОРМОЗ

Механизъм противодействие на ТОРМОЗА 2018 НОВ

Сравнение нов стар механизъм ТОРМОЗ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ

 в случаи на насилие, тормоз, инцидент и други критични ситуации

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

При създаването на правилата са спазени следните принципи:

  • Нетолериране и нетърпимост към тормоза и насилието в ППМГ „Акад.Н.Обрешков” БургасАнгажираност от страна на всички възрастни в училище.
  • Стремеж към формиране на училищна общност, култура на социално компетентно поведение от страна на всички участници в училищния живот и взаимно уважение.
  • Строги граници, които индикират неприемливото поведение, водещо до прояви на тормоз и насилие и прилагане на съответни мерки при преминаването на тези граници.

ЕДИННИ-УЧИЛИЩНИ-ПРАВИЛА-ЗА-ДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

1.АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

3.ДОБРИ ПРАКТИКИ

4.НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТ