ПРОЕКТИ

Проект No BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на
кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН)


Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
https://oud.mon.bg/


Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите: https://educationwithscience.online/projects/климатична-кутия/


Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Национална програма „Без свободен час“