ПРОЕКТИ

Проекти по европейска програма „Еразъм+“

  1. Проект „DISCOVER AND CARE ABOUT YOUR NATURAL SURROUNDINGS”

2. Проект “OPEN YOUR MIND TO THE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE AND DICOVER THE WORLD AROUND YOU”


3. Проект „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER”


4. Проект „Let`s Talk about Science”


Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите: https://educationwithscience.online/projects/климатична-кутия/

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
https://oud.mon.bg/

  1. проект „Discover the Unknown in Mathematics“  с номер на договора № 2017-1-FI01-KA219-034700_5 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
  2. http://e-burgas.com/post/ppmg-burgas-uspeshno-zavarshi-proekt-razkrivasht-prakticheskata-stoynost-na-matematikata-1482
  • проект „Let`s Talk about Science” с номер на договора № 2018-1-PL01-KA229-050523_3 по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
  • проект „На предни позиции: Презареждане на учители“ с номер на договора и № 2019-1-BG01-KA101-062082 по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование “
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“  Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Без час“