#

География и икономика

Изложба макети на изучавани обекти

На учениците от трите пети класа беше възложена задача за изработване на макети на обекти, които изучават през първата си година на своето географско обучение.

Изработването на макетите от една страна стимулира креативността и уменията на учениците, а от друга спомага за изучаване и по-лесно запомняне на характеристиките на изучаваните обекти.

Децата от пети клас имаха пълната свобода да избират обекта, за който ще правят модел, както и материалите, с които ще го изработят. Използвани са най-разнообразни материали – пластилин, стиропор, найлон, подправки, памук, фигури на животни, картон, бои.

Изработените макети се отнасят за различни обекти – слънчева система, вътрешен строеж на Земята, вулкани, речни системи, външен строеж на Земята, карти на света, природни зони, височинно зониране на растителността, релефни форми.

Децата се представиха страхотно и заслужават нашите аплодисменти за труда и креативността.