ОБЯВА

Без категория

На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО, чл.31 ал.1 т.2,9 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.103, чл.104 ал.2, във връзка с чл. 40й, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ

едно свободно място за ученик в IХ клас в паралелка с профил „Математически“

Документи се подават по електронен път на e-mail: [email protected] или в канцеларията на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ до 25.11.2022 г. включително.

Необходими документи:

  1. Писмено заявление до директора на училището, изразяващо желание за заемане на свободното място (при електронно подаване – сканирано);
  2. Свидетелство за основно образование; за ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване в VІІІ клас успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците съответния документ за признаване, при лично подаване – копие с оригинал за сверяване, при електронно подаване – цветно сканирано и служебна бележка с резултатите от НВО по математика и български език след VII клас.
  3. Документ, издаден от училището, в което ученикът се обучава, съдържащ оценките по български език и литература и по математика за последния период, завършен от ученика – предходната учебна година.
  4. Декларация за липса на наложена санкция по чл.199 ал.1 от ЗПУО

При наличие на повече от един кандидат ще бъде извършено класиране съгласно раздел VII от Правилника за дейността на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и процедура за прием на учениците – приложение към същия правилник.

МИЛЕНА АНДОНОВА

Директор на ППМГ” Акад. Никола Обрешков”

гр. Бургас