Младежкият ученически омбудсман на община Бургас

Водещи новини, Гордеем се с Вас, деца!

Александър Апостолов и Стелла Славова от 10.б клас на ППМГ „Акад.Никола Обрешков“ – гр. Бургас  са избрани за новия глас, който ще защитава интересите на младежите в институциите в община Бургас.

Mладежкият ученически омбудсман на община Бургас и неговият заместник се избират сред учениците от 9-ти до 11-ти клас на училищата в община Бургас. Тази година в конкурса участваха 14 двойки. Всяка от тях трябва да отговаря на следните условия и критерии:

–  Да са ученици от 9 до 11 клас.

–  Да имат успех над „Много добър” 5.00 за предходния учебен срок.

–  Да притежават високи морални качества.

–  Да нямат наложени наказания.

Александър и Стелла са избрани след проведено тайно гласуване с абсолютно мнозинство. Оценката от тяхното представяне е 5,99. 

 В своята дейност Младежкият ученически омбудсман и неговият заместник се ръководят от следните основни принципи:

  1. Честност, откритост, безпристрастност и справедливост;
  2. Ефикасност и ефективност;
  3. Отзивчивост и етичност;
  4. Върховенство на закона и гарантирана защита на правата на младите хора.

Младежкият ученически омбудсман на община Бургас и неговият заместник осигуряват допълнителни равни възможности на учащите се млади хора в Бургас да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, етническа принадлежност, социален произход, материален статус, религиозни и др. убеждения. Дейността на младежкият омбудсман е почетна и за нея не се получават никакви финансови и материални облаги.

Александър и Стелла са ученици в ППМГ от пети клас. През годините са участвали в много състезания, олимпиади, конкурси . Това за тях е поредното предизвикателство!

Така бе даден стартът на едно ново начало за изразяване на младежка, ученическа и гражданска позиция в общината.

Нека ги подкрепим!