Обява за свободно място

Прием, Съобщения

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Бургас обявява едно свободно място за ученик в IХ клас от началото на втори срок на учебната 2021/2022 година в паралелка с профил „Математически“.

Документи се подават по електронен път на e-mail: [email protected] от 27.01.2022 г. до 17:00 часа на 31.01.2022 г. (вкл.)
Необходими документи:
1. Заявление от родител до директора на училището.
2. Удостоверение за завършен осми клас.

Класирането на кандидатите ще се извърши след полагане на изпит по математика, включващ задачи с избираем отговор, задачи с кратък отговор и задачи за пълно описание. Изпитът ще се проведе на 4.02.2022г. от 14:00 часа. Резултатите ще бъдат обявени на 7.02.2022 г.

УКАЗАНИЯ

Темите за изпит ще включват:

 1. Класическа вероятност:
  • Класическа вероятност;
  • Вероятност на сума на несъвместими събития;
  • Вероятност на противоположни събития, на обединения и сечение на събития;
  • Вероятност на сума на съвместими събития.
 1. Функции:
  • Дефиниционно множество на функция;
  • Начин на задаване на функция;
  • Графика на функцията . Свойства;
  • Графика на линейната функция Свойства;
  • Квадратна функция. Графика на квадратната функция
  • Графика на квадратната функция Анализ.
 1. Системи уравнения с две неизвестни:
  • Взаимно разположение на графики на линейни функции.
  • Решение на системи линейни уравнение с две неизвестни чрез заместване и чрез събиране;
  • Решение на системи линейни уравнение с две неизвестни чрез полагане.
  • Изследване на броя на решенията на системи линейни уравнения;
  • Моделиране със системи линейни уравнения.
 1. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни:
  • Решение на системи линейни уравнение от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е от първа степен;
  • Решение на системи линейни уравнение от втора степен с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен;
  • Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
 1. Подобни триъгълници:
  • Пропорционални отсечки;
  • Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес;
  • Свойства на ъглополовящата в триъгълника.

Изпитът ще се проведе в писмен вид.

Ще се състои от три части:

  • Първа част от 1 Зад. до 5 Зад. затворени въпроси: да се избере само един верен отговор;
  • Втора част от 6 Зад. до 8 Зад. отворени въпроси: да се запише само отговора на въпроса;
  • Трета част от 9 Зад. до 10 Зад. описателна: да се запише пълното решение на задачите.

Времетраене на изпита: 3 астрономически часа.