“В търсене на нови пътища”

Erasmus+

В търсене на нови пътища”,

регистрационен номер  2022-1-BG01-KA122-SCH-000069563 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”

на стойност 19635 Евро.

Проектът е съфинансиран от програма “Еразъм+” на Европейския съюз

Обучението на учители в краткосрочни курсове по програма Еразъм+ в европейски страни стана все по-популярно и ценно за развитието на професионалните им умения и компетенции. Ползите от участие в краткосрочни курсове по програма Еразъм+ за учители в европейски страни са много и са залегнали в целите на нашия нов проект:

  1. Професионално развитие:

Обучението на учители в различни курсове за повишаване на квалификацията предлага възможност за разширяване на техните професионални умения и компетенции. Те придобиват нови педагогически подходи, методи и стратегии за обучение, които да приложат в класната стая. Това подобрява качеството на образованието, което ние предоставяме на нашите ученици.

  1. Междукултурна компетентност:

Участието в курсове по програма Еразъм+ предоставя възможност на участниците да се срещнат с учители от други европейски страни и да се запознаят с разнообразни подходи и практики в образованието. Това развива тяхната междукултурна компетентност и им помага да се справят с разнообразието в класната стая и да поощряват взаиморазбирателството и толерантността сред учениците.

  1. Езиково развитие:

Учителите получават възможността да подобрят своите езикови умения и да повишат своя езиков професионализъм. Те могат да приложат придобитите знания и умения в класната стая, за да подобрят комуникацията със своите ученици и да ги вдъхновяват да изучават английския език.

  1. Стимулиране на иновации:

Обучението в структурирани курсове предоставя възможност на участниците да бъдат в контакт с нови образователни практики и иновации, които се прилагат в различни европейски страни. Те могат да внедрят нови идеи и методи в своите учебни планове и програми, което води до по-динамично и актуално обучение на учениците.

  1. Професионални мрежи и интернационализация на институцията:

Участието в програма Еразъм+ предоставя възможност за създаване на професионални мрежи и партньорства с учители от други европейски страни. Това осигурява възможност за обмен на идеи, опит и добри практики, което подобрява работата и развитието на учителите.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”